top of page
anton-atanasov-zDj-XIy68VY-unsplash_compress.jpg

Plovdiv Citizen Science Lab

viber_image_2023-04-10_11-06-07-944.jpg

Повишаване на осведомеността за въздействието на трафика и битовото отопление върху качеството на въздуха

COMPAIR е европейски проект, който дава възможност на градовете и регионите да постигат по-бързо нулеви емисии чрез използване на гражданска наука, нескъпи сензори и нови дигитални инструменти. 

 

В Пловдив експериментите са насочени към измерване качеството на въздуха в зони около училища. Целта е да се установи дали има връзка между интензивността на трафика и концентрациите на азотен оксид/ фини прахови частици и влиянието на битовото отопление върху замърсяването с ФПЧ.

Цели

Експериментите имат за цел да увеличат капацитета на гражданите да наблюдават, разбират и променят въздействието си върху околната среда, както на поведенческо ниво, така и на ниво политики. Включването на ученици може да повлияе по няколко различни начина. От една страна това ще доведе до повишаване на техните дигитални умения. От друга страна е по- лесно да създадеш един навик, отколкото да променяш вече съществуващ такъв. Разбирайки произхода на замърсяването на въздуха, учениците ще могат да се самомотивират и прилагат устойчиви решения, не само по време на изпълнение на проекта, а и след това. Те имат силата да повлияят върху родителите си и така ще се постигне кумулативен ефект. 

 

Освен ученици в експериментите участват и активни граждани, включително хора от уязвими групи. Базирайки се на данните от измерванията ще бъде установено дали има връзка между интензивността на трафика и концентрациите на азотен оксид/ фини прахови частици и влиянието на битовото отопление върху замърсяването с ФПЧ.

 

Резултатите ще бъдат широко оповестени и дискутирани. Гражданите ще могат сами да формират конкретни предложения към местната власт, а община Пловдив ще има възможност да формира политики, подкрепени от гражданите.

plovdiv-compressed.png

Резултати

От проведените до момента измервания става ясно, че има силна връзка между нивата на азотни оксиди и интензивността на трафика. Най- високите измерени концентрации съвпадат с пиковете в трафика- сутрин между 7 и 8 часа, когато учениците отиват на училище и малко по- ниски концентрации около 17ч, когато приключват учебните часове.


Нивата на фини прахови частици не показват същата тенденция. Това вероятно се дължи на факта, че праховите частици от транспорта се дължат основно на ресуспендирания прах, износването на гуми, спирачки и пътна настилка, а не на изгарянето на горива.

През зимния период, в отоплителния сезон, нивата на ФПЧ се увеличава неколкократно. Измерванията продължават и след приключване на отоплителния сезон измерените концентрации ще бъдат сравнени с летния период.

Още едно училище пожела да стане част от проект COMPAIR и да се включи в експериментите.

Пилотна зона – ОУ „Д. Талев“ 

В двора на училището мобилна лаборатория за качеството на въздуха измерваше концентрациите на азотни оксиди и прахови частици. В една класна стая бяха инсталирани сензори за отчитане на трафика и измерване на прахови частици. С учениците бяха организирани три срещи.

viber_image_2023-04-10_11-06-29-499.jpg

На първата те посетиха мобилната лаборатория и се запознаха с начина на работа на отделните уреди. След това имаха възможност сами да сглобят сензори за измерване на прахови частици и един от сензорите беше инсталиран в класната им стая заедно със сензор за отчитане на трафика. 

viber_image_2023-04-10_11-06-07-775.jpg

По време на втората среща учениците бяха запознати с тематиката за качество на въздуха, произхода на замърсяването, различните методи за измерване, като и къде могат да следят показанията от инсталираните устройства. 

IMG_20230609_151052.jpg

На третата среща учениците бяха запознати с резултатите от измерванията. Това беше възможност за по-добро разбиране на променливостта на замърсяването на въздуха и причините за него.

Пилотна зона – ОУ „В. Левски“

В непосредствена близост до ОУ „В. Левски“ се намира официална станция от системата за национален мониторинг и от нея са използвани данните за нивата на азотни оксиди. В експериментите за измерване качеството на въздуха около ОУ „В. Левски“ се включиха доброволци.

IMG_20230426_183551.jpg

Първите доброволци, се включиха в проекта за измерване качеството на въздуха COMPAIR. Те “осиновиха” два сензора – един за прахови частици и един за black carbon (сажди). 

IMG_20230605_204151.jpg

Активни граждани се запознаха с тематиката за качеството на въздуха и сглобиха сензори за измерване на прахови частици.

Като местна власт община Пловдив изпълнява различни мерки за подобряване качеството на въздуха. Често пъти това е свързано с въвеждането на някакви ограничения или забрани. Естествена реакция на хората е да бъдат негативно настроени. Надяваме се, че чрез проекта  гражданите сами ще могат да предложат екологични решения и ще подпомогнат общината в намирането на решения за подобряване качеството на въздуха.

Директор на дирекция „ЕУО”, община Пловдив, инж. Вяра Колева

Blog

Сензори за фини прахови частици и трафик на фасадата на ОУ „Димитър Талев“

Проект COMPAIR

bottom of page