top of page

Измерване и участие в науката за въздуха

Измерване и участие в науката за въздуха

Технология за повишаване осведомеността относно качеството на въздуха


Хората, живеещи в големи градски агломерации, трябва да са по-наясно как могат да намалят вредното въздействие върху околната среда и замърсяването на въздуха. Въпреки това често им липсва подходяща информация, особено на тези, които принадлежат към по-уязвими социално-икономически групи. Финансираният от ЕС проект CompAir ще увеличи капацитета на гражданите да наблюдават, разбират и променят въздействието си върху околната среда. Това ще насърчи използването на гражданска научна лаборатория за широко достъпни данни за качеството на въздуха, за да доведе до ефективна промяна в околната среда. Фокусирайки се върху жените, младите хора и уязвимите групи, проектът ще даде възможност съвместно да проектират и проведат научни експерименти свързани с околната среда и насочни към нуждите и предизвикателствата в тяхното населено място. За по-нататъшно повишаване на осведомеността, проектът ще предостави инструментариум за гражданска научна лаборатория.


Цели


Иновативният проект COMPAIR е предназначен да увеличи капацитета на гражданите да наблюдават, разбират и променят въздействието си върху околната среда, както на поведенческо ниво, така и на ниво политики. Той отключва силата на широката общественост, включително хора от уязвимите групи, да предоставя широки детайлни данни за качеството на въздуха, допълвайки и подобрявайки качеството на официалните данни и правейки новата информация полезна за подпомагане на постигането на екологичните цели.


Проектът ще постигне целта си чрез овластяване на хората, използващи Citizen Science Lab , предоставяйки иновативни, евтини и лесни за употреба сензори, динамични табла за управление и инструменти за разширена реалност за събиране, визуализиране и извличане на данни. Така всеки ще може да разбере тяхното въздействие върху околната среда и да предприеме действия за подобряване. Освен да помагат за смекчаване на лошите екологични навици на индивидуално и общностно ниво, данните от CS (Citizen Science) ще бъдат използвани за обогатяване на други публични и частни източници на данни в официалните градски платформи за вземане на решения. По този начин ще се увеличи гражданското участие и влияние при формирането на по-ефективна дългосрочна политика в областта на околната среда.


Пилотни за проекта области са региона на Фландрия (Белгия) и големите градове Атина (Гърция), Берлин (Германия) и София и Пловдив (България). Там общностите, бизнеса, изследователите и публичните администрации за първи път ще възприемат и ще се възползват от колективния подход за събиране на доказателства, който запълва празнините в съществуващи източници на данни и предоставя нови пътища към иновации. COMPAIR ще повиши осведомеността и ще предостави инструментаруим за научни лаборатории , за да гарантира, че гражданската наука е доверен подход за справяне със сложни, системни и екологични проблеми, които изискват различни гледни точки.


Първо пилотно училище от Пловдив се включи в проект COMPAIR по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз, който цели подобряване качеството на въздуха чрез прилагане на нови технологии за събиране на данни при измерване качеството на въздуха на местно ниво. Проектът се изпълнява от Енергийна агенция – Пловдив, под егидата на г-н Анести Тимчев (зам.-кмет „Екология и здравеопазване“) и г-н Стефан Стоянов (зам.-кмет “Образование, бизнес развитие и европейски политики”) при община Пловдив.


Със съдействието на госпожа Ирина Чолакова – директор на ОУ „Димитър Талев“ и по инициатива на инж. Милена Агопян (представител на Енергийна агенция – Пловдив) и госпожа Вера Шопова (учител по природни науки и информационни технологии) на 07.04.2023 г. стартираха дейностите по проекта в училището.


Учениците от клуб „Зелени алтернативи“ под ръководството на г-жа Вера Шопова и участниците в клуб „Мултимедиен свят“ с ръководител Илия Добрев (РНИКТ) посрещнаха мобилната лаборатория за изпитване качеството на въздуха, която се разположи в двора на училището. С голям ентусиазъм и любопитство децата я разгледаха.


Инж. Милена Агопян запозна учениците с принципите на работа на отделните уреди, измерващи нивата на различни замърсители. Тя ги запозна с целта на лабораторията и сензорите, които ще се поставят на сградата на училището.


Учениците от клуб „Мултимедиен свят“ интервюираха инж. Агопян, като и зададоха въпроси, свързани с проекта и предстоящите дейности по него.

Децата сами сглобиха сензори за измерване на прахови частици от типа „направи си сам“. Участниците от клуб „Зелени алтернативи“ се запознаха и с начина на работа на сензор, отчитащ интензивността на трафика - пешеходци, велосипедисти и различни видове превозни средства и сензор, позволяващ статично и динамично измерване на прахови частици.

Сензори за прахови частици и трафика бяха монтирани на фасадата на училището и децата ще могат да отчитат и анализират сами получените данни.


Г-жа Вера Шопова коментира:„Включвайки се в тези дейности, учениците имат възможност да се запознаят с различни начини за измерване качеството на въздуха, като по този начин ще изградят отношение и поведение, свързани с изучаване и опазване на природата. Освен „зелени“ компетентности учениците ще развият и дигитални такива чрез експерименти, проучване и анализиране на данните. Дейностите по проекта ще дадат възможност да формираме в съзнанието на учениците представата за целостта на природата и личната роля на всеки човек за нейното опазване.“


Тази статия се появи за първи път на eap-save.eubottom of page