top of page
Books

Voorwaarden

wecompair.eu is eigendom van en wordt beheerd door COMPAIR, een project gefinancierd door de Europese Commissie (Grant Agreement nummer 101036563). Door gebruik te maken van deze website, de inhoud en diensten, inclusief web- en mobiele applicaties, (gezamenlijk "Diensten"), stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden" of "Servicevoorwaarden") en eventuele toekomstige wijzigingen daarvan. ​

 

COMPAIR behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Alle nieuwe functies die de huidige Services aanvullen of verbeteren, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Services na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Algemene voorwaarden

 1. Momenteel biedt COMPAIR gratis en open toegang voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. We behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van of de toegang tot de momenteel gratis geleverde Services.

 2. Uw gebruik van onze Services is op eigen risico. De service, inclusief technische ondersteuning, wordt geleverd op basis van "as is" en "as available".

 3. U mag de Diensten niet wijzigen, aanpassen of hacken, of een andere website wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze geassocieerd is met COMPAIR of zijn Diensten.

 4. U mag geen ongevraagde e-mail, sms of "spam"-berichten uploaden, posten, hosten of verzenden.

 5. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

 6. U stemt ermee in geen enkel deel van de Services met kwade bedoelingen te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren.

 7. We kunnen, maar zijn niet verplicht, de inhoud en Accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden van dienst.

 8. Hoewel COMPAIR ongepast gedrag en ongepaste inhoud verbiedt, begrijpt u en stemt u ermee in dat COMPAIR niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het verschijnen van een van beide op zijn Services en dat u desalniettemin kunt worden blootgesteld aan ongepast gedrag of ongepast materiaal tijdens het gebruik van de Services.

 9. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Services, inclusief uw inhoud, onversleuteld kan worden overgedragen en overdrachten over verschillende netwerken en wijzigingen kan omvatten om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten.

 10. COMPAIR garandeert niet dat (i) de dienst aan uw specifieke vereisten zal voldoen, (ii) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst zullen nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u via de dienst is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, en (v) eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

 11. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat COMPAIR niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen ( zelfs als COMPAIR op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van (i) het gebruik of de onmogelijkheid om de Services te gebruiken; (ii) de aanschafkosten van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de Diensten; (iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens; (iv) verklaringen of gedragingen van een derde partij op de Services; (v) of enige andere kwestie met betrekking tot de Services.

 12. Het falen van COMPAIR om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat COMPAIR afstand doet van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en COMPAIR en zijn van toepassing op uw gebruik van de Services, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en COMPAIR (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

 13. Deelnemers aan het COMPAIR-consortium zetten zich in voor het volgen van de principes van wetenschappelijke integriteit zoals beschreven in de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. De fundamentele pijlers van deze benadering zijn onder meer betrouwbaarheid, eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid.

 14. Het onderzoek binnen het COMPAIR-project zal voldoen aan de EU- en internationale wetgeving en voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming die zijn vastgelegd in de Europese regelgeving. Binnen deze context zal de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn en zullen alle onderzoeksdeelnemers geïnformeerde toestemming geven na kennis te hebben genomen van het informatieblad over het project.

 15. Leden van het COMPAIR-project zullen voldoen aan artikel 19 van de H2020-verordening (EU) nr. 1291/2013 met betrekking tot de 'ethische beginselen en relevante nationale, Europese en internationale wetgeving, waaronder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag van Mensenrechten en bijbehorende aanvullende protocollen'.

Inhoud

We screenen inhoud niet vooraf, maar COMPAIR en zijn vertegenwoordiger hebben het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken inhoud die beschikbaar is via de Services te weigeren, te bewerken of te verwijderen.

 

Gegevens die door COMPAIR via haar Diensten beschikbaar worden gesteld, worden 'zoals ze zijn' geleverd zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. De gegevens zijn onderworpen aan alle van toepassing zijnde voorwaarden voor gegevenslicenties en copyrighttoekenning zoals uiteengezet in het relevante gegevenstabblad, licentie-infotabblad en/of metagegevensoptie.

Privacybeleid

Het privacybeleid legt uit welke informatie wordt verzameld en opgeslagen op wecompair.eu, en hoe deze informatie door ons wordt gebruikt. Door de COMPAIR-website te bezoeken en een van zijn diensten te gebruiken (gezamenlijk "Diensten"), gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

We verzamelen e-mailadressen van degenen die met ons communiceren via e-mail, geaggregeerde informatie over pagina's die gebruikers openen of bezoeken (Google Analytics) en informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt, zoals enquête-informatie en/of site-registraties.

 

De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om de inhoud en kwaliteit van onze Diensten te verbeteren, en wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve om producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd wanneer wij uw toestemming hebben, of onder de volgende omstandigheden :

 • Het is noodzakelijk om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van de Servicevoorwaarden, of zoals anderszins vereist door de wet, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

 • We dragen informatie over u over als COMPAIR wordt overgenomen door of fuseert met een andere organisatie. In dat geval zal COMPAIR u op de hoogte stellen voordat uw informatie wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een ander privacybeleid. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden voor deze overeenkomst door contact op te nemen met COMPAIR.

Het COMPAIR-project maakt gebruik van tal van verschillende apparaten die op verschillende manieren gegevens verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot locatiegegevens. Bovendien zullen de use cases gegevens gebruiken die zijn verzameld en onderhouden in hun nationale lokale jurisdicties.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Binnen de Europese Unie worden privacy en gegevensbescherming beschouwd als grondrechten. Privacy wordt erkend door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (CFREU). Gegevensbescherming wordt echter niet besproken of erkend in het EVRM, maar wordt genoemd in art 8 van het HvREU. Hoewel het EVRM gegevensbescherming niet expliciet vermeldt, zijn er wel verwijzingen naar geweest in het kader van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met betrekking tot de interpretatie van artikel 8 van het EVRM. Verder heeft de Raad van Europa deze rechten opgenomen in Verdrag 108 inzake de bescherming van personen aangaande de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Volgens art 8 EVRM: ‘1. Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Er zal geen inmenging door een overheidsinstantie zijn in de uitoefening van dit recht, behalve voor zover dit in overeenstemming is met de wet en noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van de land, ter voorkoming van wanordelijkheden of misdaad, ter bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen'.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Het CFREU dient als rechtsgrondslag in de Europese wetgeving die in 2000 door het Verdrag van Lissabon (VWEU) in werking is getreden. De in het Handvest geschetste grondrechten worden erkend als grondrechten in de normatieve orde van de EU. Dienovereenkomstig zijn EU-organen en lidstaten verplicht om de bescherming van de rechten van het Handvest te waarborgen bij de uitvoering van EU-wetgeving.

Onderscheidingen

Hoewel ze in veel opzichten vergelijkbaar zijn, vertonen gegevensbescherming en privacy belangrijke verschillen die ter wille van de duidelijkheid en reikwijdte moeten worden erkend. Volgens Art 8 van het EVRM en Art 7 van het CFREU wordt het begrip privacy gedefinieerd als betrekking hebbend op 'privé- en gezinsleven, huis en correspondentie/communicatie'. persoonsgegevens', die in Conventie 108 is gedefinieerd als 'elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Ondanks overeenkomsten tussen de twee concepten, sluiten ze niet altijd op elkaar aan. Hoewel in de meeste gevallen een inmenging in de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene ook gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van een persoon, kunnen er gevallen zijn waarin slechts een van deze twee rechten wordt aangetast.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, regelt de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

 

Binnen de reikwijdte van het COMPAIR Consortium hebben de belangrijkste vragen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens betrekking op drie contexten:

 • de use case-interviews en co-creatiesessies

 • de gegevens die worden verzameld en gebruikt met betrekking tot verschillende wearables of apps die locatiegegevens volgen en verzamelen

 • de gegevens die elke use case zal gebruiken en die eerder zijn verzameld door lokale gemeenten of autoriteiten.

Koekjes

We gebruiken cookies om de interactie met onze websites eenvoudig en zinvol te maken. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat, die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. COMPAIR gebruikt cookies om sessie-informatie vast te leggen, zoals geraadpleegde pagina's en de datum en tijd waarop u deze hebt geraadpleegd. Deze informatie wordt niet permanent op uw computer opgeslagen en wordt na een bepaalde tijd verwijderd.

bottom of page